Leerlingengegevens

De school houdt rekening met de privacywetgeving.
Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend wordt onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.

Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz…

De wet van de privacy op school – vanaf 25 mei 2018

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. Die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

De AVG geeft een wettelijk kader aan de verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. De AVG houdt een verstrenging in van de privacyregels en zal dus ook voor scholen gevolgen hebben. Gelukkig biedt de verordening scholen genoeg ruimte om persoonsgegevens te gebruiken.

Vanaf volgend schooljaar zult u dit ook concreet merken. U zal dit bijvoorbeeld zien aan de informatiefiche waarop we gegevens van leerlingen en hun ouders vragen en aan het toestemmingsformulier om bijvoorbeeld beeldmateriaal te publiceren.

In ons schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020 zal hieraan ook een passage gewijd zijn.

‘t Schooltje van Oppem is altijd al uiterst zorgvuldig omgesprongen met persoonsgegevens, en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen.